سخن کوتاه 

هنر عکاسی

آرون سیسکیند میگوید : عکاسی یک راه احساس کردن، لمس کردن، و عشق ورزیدن است. چیزی که شما روی فیلم…

خواندن بیشتر